แผนไทย_๑๙๐๗๑๕_0007
นางสาวณัฎชญาภัจ์ จินตนา
• น.บ. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• หมายเลขติดต่อ 0 2504 8968
• Email :Kanit.bee@gmail.com
แผนไทย_๑๙๐๗๑๕_0004
นางสาวญาณภา ทีทอง
• พท.ป.บ. มหาวิทยาลัยนเรศวร
• หมายเลขติดต่อ 0 2504 8968
• Email : Pst18_yanapa@hotmail.com
แผนไทย_๑๙๐๗๑๕_0006
นายธีรพจน์ บุญศิริ
• พท.ป.บ. มหาวิทยาลัยนเรศวร
• หมายเลขติดต่อ 0 2504 8968
• Email: Tpod.boonsiri@hotmail.com

ลูกจ้างประจำงบรายได้

แผนไทย_๑๙๐๗๑๕_0003

นางสาวณธานันต์ บุญแรง
• วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
• หมายเลขติดต่อ 0 2504 8968
• E-mail : Nathanan.dow@hotmail.com
แผนไทย_๑๙๐๗๑๕_0005
นายชาญกิต เขียวนิล
• พท.บ. (การแพทย์แผนไทยบัณฑิต) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• หมายเลขติดต่อ 0 2504 8961
• E-mail : miw0007@hotmail.com