โครงสร้างการแบ่งสายงานหน่วยเลขานุการกิจสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ