หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

(งานปริญญาตรี)

หน่วย__14114818

 

 

นางสาวฉันทนา บุญประภาศรี
• ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• หมายเลขติดต่อ 0 2504 8031
• E-mail : chantana3001@gmail.com

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(งานปริญญาตรี)

S__32809028นางสาวธนวันต์ เจริญลาภ
• ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
• หมายเลขติดต่อ 0 2504 8039

พนักงานมหาวิทยาลัย

(งานปริญญาตรี)

หน่วย_๑๙๐๖๑๕_0027นายชยาพงศ์ เกษจินดา
• คบ. (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ศษ.ม (ศึกษานอกระบบ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• หมายเลขติดต่อ 0 2504 8050
• Email: Chayapong.Ket@stou.ac.th

เจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ

(งานบัณฑิตศึกษา)

หน่วย_๑๙๐๖๑๕_0028นางพินรัฎ เตชะปัญญาวงศ์
• ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• หมายเลขติดต่อ 0 2504 8034
• E-mail : rung_paneng@hotmail.com

เจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ

(งานบัณฑิตศึกษา)

S__10067986

 

นางสาวนิภาภัทร เพ็งมณี
• ศศ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยรังสิต
• หมายเลขติดต่อ 0 2504 8020
• E-mail :-

เจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ

(งานปริญญาตรี)

หน่วย_๑๙๐๖๑๕_0035

นางสาวนงลักษณ์ ฤทธิ์คำ
• บธ.บ. (การตลาด) มหาวทิยาลัยราชพฤกษ์
• ศษ.ม (การจัดการศึกษา) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
• หมายเลขติดต่อ 0 2504 8033
• E-mail : Pooka2524@hotmail.com

เจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ

(งานปริญญาตรีด้านฝึกปฏิบัติสาธารณสุข)

S__32809027นางสาวภาภัสกรณ มีเดช
• วทบ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
• หมายเลขติดต่อ 0 2504 8029
• E-mail : phaphaskorn.me@gmail.com

เจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ

(งานปริญญาตรี)

หน่วย_๑๙๐๖๑๕_0026
นางพรรณรินทร์ มีเครือ
• ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
• หมายเลขติดต่อ 0 2504 8032
• E-mail : Phannarin.mee@stou.ac.th

ลูกจ้างงบประมาณแผ่นดิน

(พนักงานสถานที่)

หน่วย_๑๙๐๖๑๕_0034นางรัชนี เหรียญเขียว
• มัธยมศึกษาตอนปลาย
• หมายเลขติดต่อ 0 2504 8031-3
• E-mail : –