ระดับบัณฑฺิตศึกษา

บทความ ภาค 1/63

ระดับปริญญาตรี

ประกาศ สืบเนื่องจากชุดวิชา 52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน เป็นชุดวิชาฝึกปฏิบัติอย่างเดียว และเน้นการบูรณาการกับทุกชุดวิชาที่นักศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 2559 ได้ศึกษาไปแล้ว

  "ดังนั้นนักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนชุดวิชา 52405 จะต้องเรียนชุดวิชาอื่นให้ครบหรือเหลือชุดวิชาไม่เกิน 3 ชุดวิชา โดยลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้ในภาคเรียนการศึกษาสุดท้ายเท่านั้น "

  "สามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เรียนครบโครงสร้าง หรือเหลือ 3 ชุดวิชาสุดท้าย และสามารถสมัครสอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนรอบ 2/2562 ได้ ทั้งนี้ทางสาขาวิชาได้ส่งรายชื่อไปให้สภาการสาธารณสุขชุมชนเรียบร้อยแล้ว หากนักศึกษาท่านใด ไม่มีรายชื่อและมีความประสงค์จะตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถยื่นหลักฐานได้ที่สำนักทะเบียนและวัดผลเพื่อตรวจสอบรายชื่อและโครงสร้างชุดวิชา"