ความรู้จากการประชุม/สัมมนา

การแลกเปลี่ยนความรู้จากการประชุมต่างๆ/สัมมนาต่างๆ ปี 2564

  • การจัดการความรู้ที่ได้จากการสัมมนาวิชาการเรื่อง ““PUBLIC HEALTH พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสในยุควิถีชีวิตใหม่”
    โดย นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  คลิกที่นี่

การแลกเปลี่ยนความรู้จากการประชุมต่างๆ/สัมมนาต่างๆ ปี 2563