คณะทำงานดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ (ประธานคณะทำงาน)

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์ เสรีวัตร

  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพล กาละดี

  4. อาจารย์ ดร.ปธานิน แสงอรุณ

  5. อาจารย์ ดร.ปกกมล เหล่ารักษาวงษ์

  6. อาจารย์ ดร.วรวิช นาคแป้น

  7. อาจารย์สุณัฐชา เผ่าพงษ์ศิลป์

  8. นางสาวฉันทนา บุญประภาศรี

  9. นายชยาพงศ์ เกษจินดา (เลขานุการ)

กิจกรรมที่ดำเนินการภายในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ