ผู้บริหารสาขาวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Associate Professor Araya Prasertchai, Ph.D.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ

รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Assistant Professor Kultida Bunjongsiri, Ph.D.

อาจารย์ ดร.ปธานิน แสงอรุณ

เลขานุการกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Pathanin Sangaroon, Ph.D.

คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำสาขาวิชา

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นกรรมการที่ปรึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลและการบริการทางวิชาการในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดังมีรายนามต่อไปนี้

ลำดับที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1ศาสตราจารย์ ดร. สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ประธานกรรมการ
2รองศาสตราจารย์กันยา กาญจนบุรานนท์กรรมการ
3 อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุลกรรมการ
4อาจารย์ นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์กรรมการ
5อาจารย์ นายแพทย์สมชัย นิจพานิจกรรมการ
6อาจารย์ นาวาตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์กรรมการ
7อาจารย์ ศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์กรรมการ
8ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเลขานุการ
9เลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการประจำสาขาวิชา

  ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หน่วยงานระดับคณะวิชา) จะมีผู้บริหารคือ “คณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ตำแหน่งเทียบเท่าคณบดี) และ กรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 7 ท่าน ทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งของคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี

   อย่างไรก็ตาม ในแต่ละสาขาวิชาอาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานด้านต่าง ๆ ตามแต่จะเห็นสมควร สำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะมีคณะกรรมการและคณะทำงานดังนี้ (เลือกนำเสนอเป็นตัวอย่าง)
1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (แยกในแต่ละหลักสูตร)
3. คณะทำงานหลักสูตรทางด้านสาธารณสุขศาสตร์
4. คณะทำงานหลักสูตรทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
5. คณะทำงานหลักสูตรทางด้านการแพทย์แผนไทย

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาดำเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชาฯ และปฎิบัติหน้าที่อื่นที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

ลำดับที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัยประธานกรรมการ
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริกรรมการ
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุธ ธรรมกุลกรรมการ
4ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์กรรมการ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญารัช ชาลีผายกรรมการ
6อาจารย์ อนัญญา ประดิษฐปรีชากรรมการ
7อาจารย์ ดร.ปธานิน แสงอรุณกรรมการและเลขานุการ
8นางสาวฉันทนา บุญประภาศรีผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาดำเนินงานด้านบริหารและวิชาการของงานบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้

ลำดับที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัยประธานกรรมการ
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุธ ธรรมกุลกรรมการ
3รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภากรรมการ
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญกรรมการ
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริกรรมการ
6ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์กรรมการและเลขานุการ
7อาจารย์ ดร.วรวิช นาคแป้นผู้ช่วยเลขานุการ
8 นางพินรัฎ เตชะปัญญาวงศ์ผู้ช่วยเลขานุการ