แบบฟอร์มบัณฑิตศึกษา

วิทยานิพนธ์

หมายเหตุ* สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

  • นักศึกษาที่รหัสน้อยกว่า 60 ขอให้เลือกคำว่า “วิชาเอก”              บริหารสาธารณสุข หรือ บริหารโรงพยาบาล

  • นักศึกษาที่รหัสตั้งแต่ 60 เป็นต้นไป ขอให้เลือก “กลุ่มวิชา”          บริหารสาธารณสุข หรือ บริหารโรงพยาบาล

แบบฟอร์มบัณฑิตศึกษา

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)

หมายเหตุ* สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

  • นักศึกษาที่รหัสน้อยกว่า 60 ขอให้เลือกคำว่า “วิชาเอก”              บริหารสาธารณสุข หรือ บริหารโรงพยาบาล

  • นักศึกษาที่รหัสตั้งแต่ 60 เป็นต้นไป ขอให้เลือก “กลุ่มวิชา”          บริหารสาธารณสุข หรือ บริหารโรงพยาบาล