ผู้บริหารสาขาวิชา

      ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หน่วยงานระดับคณะวิชา) จะมีผู้บริหารคือ “คณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ตำแหน่งเทียบเท่าคณบดี) และ กรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 7 ท่าน ทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งของคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี

   อย่างไรก็ตาม ในแต่ละสาขาวิชาอาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานด้านต่าง ๆ ตามแต่จะเห็นสมควร สำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะมีคณะกรรมการและคณะทำงานดังนี้ (เลือกนำเสนอเป็นตัวอย่าง)
1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (แยกในแต่ละหลักสูตร)
3. คณะทำงานหลักสูตรทางด้านสาธารณสุขศาสตร์
4. คณะทำงานหลักสูตรทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
5. คณะทำงานหลักสูตรทางด้านการแพทย์แผนไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Associate Professor Araya Prasertchai, Ph.D.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ

รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Assistant Professor Kultida Bunjongsiri, Ph.D.

อาจารย์ ดร.ปกกมล เหล่ารักษาวงษ์

เลขานุการกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Pokkamol Laoraksawong, Dr.PH