ภาพการฝึกปฏิบัติของ ชุดวิชา 54132 เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย วันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2563

ภาพการฝึกปฏิบัติของ ชุดวิชา 54132 เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย หลักสูตร วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช อ.ดร.ปธานิน แสงอรุณ ประธานชุดวิชาฯ คณาจารย์ ได้ประสาน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และยกอุปกรณ์มาที่ มสธ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติของจริง Workshop Day1 ว่าที่ จป.วิชาชีพ ฝึกปฏิบัติวันแรกแบบ Non-Stop ไม่มีพัก ในหัวข้อไฟฟ้า + งานยกเคลื่อนย้ายด้วยปั้นจั่นการฝึกใช้ ปั้นจั่น ปีนี้ นักศึกษาจะได้…

Continue Readingภาพการฝึกปฏิบัติของ ชุดวิชา 54132 เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย วันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2563