สัมมนาเข้มชุดวิชา 52903 การบูรณาการสาธารณสุขขั้นสูง

วันที่ 16 ตค 2564 สัมมนาเข้มชุดวิชา 52903 การบูรณาการสาธารณสุขขั้นสูง สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่นแรก ได้รับเกียรติจาก นพ. พิเชฐ บัญญัติ เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Global health in the view point of Thailand" นักศึกษาได้รับความรู้มากมาย

Continue Reading สัมมนาเข้มชุดวิชา 52903 การบูรณาการสาธารณสุขขั้นสูง

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “สังคมจะอยู่อย่างไร หลังไฟไหม้สารเคมีครั้งใหญ่​ในเขตเมือง”

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 - 17.00 น. ร่วมพูดคุยโดยผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร. เกษมสันต์ มโนมัยพิบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโมเดลอากาศ ผศ.ดร. กุลธิดา บรรจงศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร. ณัฐพล ฤกษ์เกษมสันติ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเคมี ดำเนินรายการโดยคุณธีระพล ติรวศิน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม แบบตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนา https://url.fti.or.th/l/rw_ALhMlS ลิงค์งานสัมมนา ออนไลน์ https://url.fti.or.th/l/qkg89YS2x

Continue Reading ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “สังคมจะอยู่อย่างไร หลังไฟไหม้สารเคมีครั้งใหญ่​ในเขตเมือง”

กิจกรรมการสัมมนาและนิเทศงานออนไลน์ชุดวิชาฝึกปฏิบัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

การสัมมนาออนไลน์ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจฝึกตามมอบหมาย และอาจารย์ฝึกตามมอบหมาย ชุดวิชาฝึกปฏิบัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน ซึ่งมีหัวข้อในการสัมมนา ดังนี้            1. แนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน โดยอธิบายถึงการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาได้เรียนผ่านมา ก่อนที่จะได้ลงฝึกปฏิบัติภาคสนามในสถานที่จริง            2. ความสำคัญและบทบาทของศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจฝึกตามมอบหมาย และอาจารย์ฝึกตาม            3. แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย การฝึกเบื้องต้น การฝึกเสริมทักษะ การฝึกตามมอบหมาย การประเมินผลการฝึกเสริมทักษะและการฝึกตามมอบหมาย            4. แนวทางและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจฝึกตามมอบหมาย            5. ซักถามปัญหา/…

Continue Reading กิจกรรมการสัมมนาและนิเทศงานออนไลน์ชุดวิชาฝึกปฏิบัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน