โครงการฝึกอบรม “เทคนิคการใช้เครื่องมือสอนออนไลน์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ”

.ในวันที่ 12 กันยายน 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัด โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 44 ปี ใน หัวข้อ “เทคนิคการใช้เครื่องมือสอนออนไลน์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ” โดย อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ มีคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน ในการอบรมครั้งนี้ มี ผศ.กุณฑลีย์ บังคะดานรา เป็นพิธิกร ในการประชุม

Continue Readingโครงการฝึกอบรม “เทคนิคการใช้เครื่องมือสอนออนไลน์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ”

งานสัมนาวิชาการ “จป. มสธ กับเส้นทางสู่วิชาชีพควบคุม”

เนื่องในโอกาส วันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 44 ปี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครบ 41 ปี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอเชิญ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วม งานสัมมนาวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อ "จป. มสธ กับเส้นทางสู่วิชาชีพควบคุม" ซึ่งจะถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live ของ School of Health Science,…

Continue Readingงานสัมนาวิชาการ “จป. มสธ กับเส้นทางสู่วิชาชีพควบคุม”

ปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดงานปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท (บัณฑิตศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2565 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตร สาธารณสุขศาสตมหาบัณฑิต (กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล และ กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข) 2. หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 🤗🤗 ขอยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านเข้าสู่รั้วปาริชาติเขียวทองอีกครั้งนะคะ 🥰😇🤩

Continue Readingปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565