การประชุมเกี่ยวกับแนวทางการการสนับสนุนการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครและวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 (30 มีนาคม 2565)

วันที่ 30 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปธานิน แสงอรุณ เลขานุการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผศ.ดร.เอกพล กาละดี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และอาจารย์สุณัฐชา เผ่าพงษ์ศิลป์ เลขานุการลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ได้ร่วมประชุมเพื่อร่วมกันหาแนวทางการลงนามข้อตกลงร่วมกันระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งตัวแทนที่มาเข้าร่วม นำโดย อาจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ พินจำรัส รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร (ฝ่ายวิชาการ) และ หัวหน้าสาขาการจัดการอุตสาหกรรม…

Continue Readingการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการการสนับสนุนการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครและวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 (30 มีนาคม 2565)

การประชุมชี้แจงให้ความกระจ่าง เรื่องภาระงานในฐานะอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 โดยรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป

สืบเนื่องจากการประชุมคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 วาระที่ 4.1 พิจารณา PA คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนั้น คณาจารย์ประจำสาขาวิขาฯ มีประเด็นข้อสงสัยที่เกี่ยวกับเรื่องภาระงานในฐานอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2564           ในการนี้ เพื่อความโปร่งใสและเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน สาขาวิชาฯ จึงได้รวบรวมประเด็นข้อสงสัยที่เกี่ยวกับเรื่องภาระงานในฐานะอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2564 จากคณาจารย์ และเรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์…

Continue Readingการประชุมชี้แจงให้ความกระจ่าง เรื่องภาระงานในฐานะอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 โดยรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป

กิจกรรมการสัมมนาและนิเทศงานออนไลน์ชุดวิชาฝึกปฏิบัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

ด้วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ได้จัดการเรียนการสอน ชุดวิชาการปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น ซึ่งเป็นชุดวิชาหนึ่งที่สำคัญของหลักสูตร เป็นชุดวิชาที่มีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สำหรับการศึกษาภาคปฏิบัติหลักสูตรมีความคาดหวังต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ คือ นักศึกษามีความรู้และทักษะการฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตรในการศึกษาระบบการศึกษาทางไกลและพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556  การฝึกปฏิบัติจะประกอบด้วย การฝึกด้วยตนเอง การฝึกเสริมทักษะ 2 ครั้ง และการฝึกตามมอบหมาย ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนทักษะ 8 ทักษะ            ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจึงได้จัดสัมมนาออนไลน์ สำหรับศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์บริการสาธารณสุข) และอาจารย์ฝึกตามมอบหมาย…

Continue Readingกิจกรรมการสัมมนาและนิเทศงานออนไลน์ชุดวิชาฝึกปฏิบัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน