การดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องชาว วส. ประจำเดือนมีนาคม 2564 เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การทำงานแบบฉันท์พี่น้องระหว่างบุคลากรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 – 11.00ณ ห้องประชุม 2605/1 อาคารบริหาร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการนี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ได้เชิญวิทยากรจากกองกฎหมายจำนวน 2 ราย ได้แก่ นายนราศักดิ์ จงคูณกลาง นิติกรชำนาญการ…

Continue Reading การดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กำหนดการสัมมนาเสริม/เข้มชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

Continue Reading กำหนดการสัมมนาเสริม/เข้มชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับ นพ. พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ รศ.ดร.อารยา ประเสริฐชัย และคณาจารย์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นพ. พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

Continue Reading ขอแสดงความยินดีกับ นพ. พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์