กิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2605/1 อาคารบริหาร (ส่วนต่อเติม) ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รายนามคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต            1.  รองศาสตราจารย์พรทิพย์   กีระพงษ์                     ประธานกรรมการ            2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุธ   ธรรมกุล                กรรมการ            3.  อาจารย์ สพ.ญ.มยุรินทร์…

Continue Reading กิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

กิจกรรมการสัมมนาและนิเทศงานออนไลน์ชุดวิชาฝึกปฏิบัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

การสัมมนาออนไลน์ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจฝึกตามมอบหมาย และอาจารย์ฝึกตามมอบหมาย ชุดวิชาฝึกปฏิบัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน ซึ่งมีหัวข้อในการสัมมนา ดังนี้            1. แนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน โดยอธิบายถึงการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาได้เรียนผ่านมา ก่อนที่จะได้ลงฝึกปฏิบัติภาคสนามในสถานที่จริง            2. ความสำคัญและบทบาทของศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจฝึกตามมอบหมาย และอาจารย์ฝึกตาม            3. แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย การฝึกเบื้องต้น การฝึกเสริมทักษะ การฝึกตามมอบหมาย การประเมินผลการฝึกเสริมทักษะและการฝึกตามมอบหมาย            4. แนวทางและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจฝึกตามมอบหมาย            5. ซักถามปัญหา/…

Continue Reading กิจกรรมการสัมมนาและนิเทศงานออนไลน์ชุดวิชาฝึกปฏิบัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

❌ ว่าด้วยเรื่องการว่าจ้าง(หรือสนับสนุน) ให้ผู้อื่นทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อให้จบการศึกษา ❌

เรียน นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทุกท่าน ตามที่มีผู้ประกาศและโฆษณาเชิญชวนในการรับจ้างทำวิทยานิพนธ์หรือ การศึกษาค้นคว้าอิสระให้แก่นักศึกษาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ นั้น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอประกาศให้ทราบว่า ถ้าสาขาวิชาฯ ตรวจพบว่านักศึกษาท่านใดไปว่าจ้าง(หรือสนับสนุน) ให้ผู้อื่นทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อให้จบการศึกษา หากสาขาวิชาฯ ตรวจพบ จะถือว่าผู้นั้นกระทำผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง โทษมีทั้งปรับตก ไล่ออก และจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด อีกทั้งแม้ตรวจพบในภายหลังที่นักศึกษาจบการศึกษาไปแล้ว สาขาฯ ก็ยังสามารถเพิกถอนปริญญาคืนได้ตลอดเวลา และจะดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุดเพราะเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ…

Continue Reading ❌ ว่าด้วยเรื่องการว่าจ้าง(หรือสนับสนุน) ให้ผู้อื่นทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อให้จบการศึกษา ❌