ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “สังคมจะอยู่อย่างไร หลังไฟไหม้สารเคมีครั้งใหญ่​ในเขตเมือง”

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 - 17.00 น. ร่วมพูดคุยโดยผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร. เกษมสันต์ มโนมัยพิบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโมเดลอากาศ ผศ.ดร. กุลธิดา บรรจงศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร. ณัฐพล ฤกษ์เกษมสันติ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเคมี ดำเนินรายการโดยคุณธีระพล ติรวศิน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม แบบตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนา https://url.fti.or.th/l/rw_ALhMlS ลิงค์งานสัมมนา ออนไลน์ https://url.fti.or.th/l/qkg89YS2x

Continue Reading ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “สังคมจะอยู่อย่างไร หลังไฟไหม้สารเคมีครั้งใหญ่​ในเขตเมือง”

รายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2564

รายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ด้วยทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดส่งข้อมูลนักศึกษาที่เรียนครบโครงสร้างและเหลือ 3 ชุดสุดท้ายให้สภาการสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ และสมัครสอบตามขั้นตอนของสภาการสาธารณสุขชุมชนได้ค่ะ ทั้งนี้ทางสภาการสาธารณสุขชุมชนอาจใช้เวลาในการอนุมัติรายชื่อ นักศึกษาสามารถสมัครสอบ หากนักศึกษาที่ไม่เข้าข่ายเรียนครบโครงสร้างหรือเหลือ 3 วิชาสุดท้ายจะไม่มีรายชื่อและไม่สามารถสมัครสอบได้ ขอให้นักศึกษาสมัครสอบในรอบถัดไปค่ะ ตรวจสอบได้ ที่นี่ หรือ ดาวน์โหลด

Continue Reading รายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2564

เข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2564

ประกาศ!! นักศึกษาที่เหลือ 1-3 ชุดสุดท้าย ที่ประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2564 กรุณากรอกแบบฟอร์มข้อมูลที่ลิ้งค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRFmUEQumEH9HFmenDJb1iP4baFoU7enPqqGssOo-u3O5Xdw/viewform หรือ สแกน QR Code ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 (เวลา 10.00 น.) และวันที่30 มิถุนายน 2564 ให้นักศึกษามาตรวจสอบรายชื่อ ว่าคุณสมบัติผ่านหรือไม่ เพื่อที่ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ. จะได้นำข้อมูลนี้ส่งต่อแก่สภาการสาธารณสุขชุมชนต่อไปค่ะ ทั้งนี้สภาการสาธารณสุขชุมชนอาจใช้เวลาในการอนุมัติรายชื่อ เมื่อมีการอนุมัติรายชื่อสำเร็จ…

Continue Reading เข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2564