การฝึกปฏิบัติในชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น ในภาคต้น ปีการศึกษา 2564

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ปี 55 – 56 ที่สอบผ่านชุดวิชา 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแล้ว และประสงค์ที่จะเข้ารับการฝึกปฏิบัติในชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น ในภาคต้น  ปีการศึกษา 2564 (ยกเว้น นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชา 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น เป็นชุดวิชาเลือกเสรี      ไม่ต้อง  เข้ารับการฝึกปฏิบัติชุดวิชา 52311) สามารถศึกษารายละเอียดและแจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ได้ ที่นี่

Continue Reading การฝึกปฏิบัติในชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น ในภาคต้น ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2564

ด้วยทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดส่งข้อมูลนักศึกษาที่เรียนครบโครงสร้างและเหลือ 3 ชุดสุดท้ายให้สภาการสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ และขอให้นักศึกษาดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนของสภาการสาธารณสุขชุมชน ทั้งนี้ทางสภาการสาธารณสุขชุมชนอาจใช้เวลาในการอนุมัติรายชื่อ นักศึกษาสามารถสมัครสอบ หากนักศึกษาที่ไม่เข้าข่ายเรียนครบโครงสร้างหรือเหลือ 3 วิชาสุดท้ายจะไม่มีรายชื่อและไม่สามารถสมัครสอบได้ ขอให้นักศึกษาสมัครสอบในรอบถัดไป

Continue Reading รายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2564

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มสธ. ที่เหลือ 1-3 ชุดวิชาสุดท้าย

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มสธ. ที่เหลือ 1-3 ชุดวิชาสุดท้าย ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข ขอให้นักศึกษาแจ้งความประสงค์ได้ที่ https://forms.gle/QxvSDV5Pq4NrCzh47 หรือ QR Code นี้ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 นี้  และสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามประกาศของหลักสูตร ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 จากนั้นนักศึกษาสามารถสมัครสอบได้ ตามวันและเวลาที่สภาการสาธารณสุขชุมชนประกาศ

Continue Reading ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มสธ. ที่เหลือ 1-3 ชุดวิชาสุดท้าย