กำหนดการสัมมนาเสริม/เข้ม ชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีกำหนดการในการดำเนินการจัดสัมมนาเสริม/เข้ม ชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ Download

Continue Reading กำหนดการสัมมนาเสริม/เข้ม ชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าสู่หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2564 ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 โดยมีการจำกัดจำนวนนักศึกษาอยู่ที่ 80 คน รายละเอียดขั้นตอนการสมัครดังแนบ

Continue Reading เปิดรับสมัครหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สัมมนาเข้มชุดวิชา 52903 การบูรณาการสาธารณสุขขั้นสูง

วันที่ 16 ตค 2564 สัมมนาเข้มชุดวิชา 52903 การบูรณาการสาธารณสุขขั้นสูง สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่นแรก ได้รับเกียรติจาก นพ. พิเชฐ บัญญัติ เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Global health in the view point of Thailand" นักศึกษาได้รับความรู้มากมาย

Continue Reading สัมมนาเข้มชุดวิชา 52903 การบูรณาการสาธารณสุขขั้นสูง