ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษาที่คุณสมบัติผ่านในการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ 1 ปี 2565

ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษาที่คุณสมบัติผ่านในการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ 1 ปี 2565 https://shorturl.asia/812Vb ทั้งนี้สภาการสาธารณสุขชุมชนอาจใช้เวลาในการอนุมัติรายชื่อ เมื่อมีการอนุมัติรายชื่อสำเร็จ นักศึกษาจึงจะสามารถสมัครสอบตามขั้นตอนของสภาการสาธารณสุขชุมชนได้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02-504-8029

Continue Readingประกาศ!! รายชื่อนักศึกษาที่คุณสมบัติผ่านในการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ 1 ปี 2565

“ทำความรู้จัก ASEAN University Network-Quality Assurance Version 4”

จากที่ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าอบรมในรูปแบบออนไลน์ในหลักสูตรเกณฑ์พัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว จัดโดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประจำปีงบประมาณ  2565  โดยสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอบรมดังนี้ ภาพที่ 1 GUIDE TO AUN-QA ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL VERSION 4 เกณฑ์…

Continue Reading“ทำความรู้จัก ASEAN University Network-Quality Assurance Version 4”

การประชุมเกี่ยวกับแนวทางการการสนับสนุนการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครและวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 (30 มีนาคม 2565)

วันที่ 30 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปธานิน แสงอรุณ เลขานุการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผศ.ดร.เอกพล กาละดี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และอาจารย์สุณัฐชา เผ่าพงษ์ศิลป์ เลขานุการลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ได้ร่วมประชุมเพื่อร่วมกันหาแนวทางการลงนามข้อตกลงร่วมกันระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งตัวแทนที่มาเข้าร่วม นำโดย อาจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ พินจำรัส รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร (ฝ่ายวิชาการ) และ หัวหน้าสาขาการจัดการอุตสาหกรรม…

Continue Readingการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการการสนับสนุนการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครและวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 (30 มีนาคม 2565)