รายชื่อนักศึกษา ที่คุณสมบัติผ่านและประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2565

ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษา ที่คุณสมบัติผ่านและประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2565  ตุลาคม 2565 คลิ๊กที่นี่  ทั้งนี้สภาการสาธารณสุขชุมชนอาจใช้เวลาในการอนุมัติรายชื่อ เมื่อมีการอนุมัติรายชื่อสำเร็จ นักศึกษาจึงจะสามารถสมัครสอบตามขั้นตอนของสภาการสาธารณสุขชุมชนได้ หากมีข้อสงสัยสามารถ              ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02-504-8029

Continue Readingรายชื่อนักศึกษา ที่คุณสมบัติผ่านและประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2565

การกำหนดโจทย์การวิจัย (ตามแบบฉบับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

ตามที่ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)” รุ่นที่ 3 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นั้น ในวันนี้ทางผู้เขียนจะขอนำข้อมูลส่วนนึงที่น่าสนใจมาสรุปให้อ่านเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการทำวิจัยกัน           หัวข้อในวันนี้คือ การกำหนดโจทย์การวิจัย           การกำหนดโจทย์การวิจัย ในสมัยนี้ (ย้ำว่าสมัยนี้) ไม่ใช่โจทย์วิจัยตามความต้องการของผู้จัดทำวิจัยเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่กลายเป็นการผสมผสานให้เข้ากับความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัยด้วย กล่าวแบบย่อ ๆ คือ ต้องมีการ “กำหนดโจทย์การวิจัย…

Continue Readingการกำหนดโจทย์การวิจัย (ตามแบบฉบับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

โครงการ “การศึกษาพหุวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระบบทางไกล”

ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาดูงาน 4 แห่ง คือ  โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม โรงพยาบาลบึงกาฬ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาสวรรค์ และโรงพยาบาลบึงโขงหลง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนการนำองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการเพื่อพัฒนาสุขภาพให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย เนื่องจากนักศึกษาที่เข้ามาเรียนหลักสูตรดังกล่าวมาจากหลายหลายพื้นที่หลากหลายวัฒนธรรมทั่วประเทศไทย การเข้าใจธรรมชาติของนักศึกษา ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของนักศึกษาช่วยให้สามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมตามแนวทางการยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการจัดการเรียนรู้ โดยสถานที่ศึกษาดูงานทั้ง 4 แห่งมีการดำเนินงานและจัดทำโครงการสำคัญหลายด้าน ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเฉพาะโครงการสำคัญที่โดดเด่น ดังนี้           1. โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม  มีอาคาร สถานที่ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ห้องพักพิเศษ ที่มีความพร้อมและเหมาะสมในการให้บริการ มีระบบไฟฟ้า มีระบบบำบัดน้ำเสีย มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติ…

Continue Readingโครงการ “การศึกษาพหุวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระบบทางไกล”