You are currently viewing ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษาที่คุณสมบัติผ่านในการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ 1 ปี 2565

ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษาที่คุณสมบัติผ่านในการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ 1 ปี 2565

ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษาที่คุณสมบัติผ่านในการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ 1 ปี 2565 https://shorturl.asia/812Vb

ทั้งนี้สภาการสาธารณสุขชุมชนอาจใช้เวลาในการอนุมัติรายชื่อ เมื่อมีการอนุมัติรายชื่อสำเร็จ นักศึกษาจึงจะสามารถสมัครสอบตามขั้นตอนของสภาการสาธารณสุขชุมชนได้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02-504-8029

Leave a Reply