สาระน่ารู้ที่อยากแบ่งปัน…เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้เขียนได้รับการสนับสนุนจากทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลประจำปีงบประมาณ 2564 เข้าอบรมออนไลน์ในหลักสูตรสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS (ขั้นสูง) และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural equation model: SEM) วิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยา  วานิชย์บัญชา โดยสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอบรม ดังนี้ 1. หลักสูตรเน้นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สำหรับวินโดว์ ช่วยในการวิเคราะห์ โดยจะเน้นถึงวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายตัวแปรในการวิเคราะห์ การแปลความหมายของผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม SPSS การสรุปผล เพื่อให้ผู้ร่วมอบรมสามารถนำเทคนิคทางสถิติต่างๆ ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยได้ โดยมีเนื้อหาการอบรม…

Continue Readingสาระน่ารู้ที่อยากแบ่งปัน…เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูล