แผนกิจกรรมการศึกษา และ ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจำชุดวิชา วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม


ชุดวิชา 59713 ระบบและเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม


ชุดวิชา 59714 การควบคุมและจัดการคุณภาพน้ำและน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม


ชุดวิชา 59717 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสาหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม


ชุดวิชา 59718 การควบคุมและการจัดการมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือนในอุตสาหกรรม


Leave a Reply