แผนกิจกรรมการศึกษา และ ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจำชุดวิชา สม.

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต


ชุดวิชา 59713 สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ


ชุดวิชา 50704 วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม


ชุดวิชา 50706 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผู้นา และการจัดการสุขภาพ


ชุดวิชา 53710 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ


ชุดวิชา 58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล


Leave a Reply