สาระน่ารู้ที่อยากแบ่งปัน…เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้เขียนได้รับการสนับสนุนจากทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลประจำปีงบประมาณ 2564 เข้าอบรมออนไลน์ในหลักสูตรสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS (ขั้นสูง) และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural equation model: SEM) วิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยา  วานิชย์บัญชา โดยสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอบรม ดังนี้ 1. หลักสูตรเน้นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สำหรับวินโดว์ ช่วยในการวิเคราะห์ โดยจะเน้นถึงวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายตัวแปรในการวิเคราะห์ การแปลความหมายของผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม SPSS การสรุปผล เพื่อให้ผู้ร่วมอบรมสามารถนำเทคนิคทางสถิติต่างๆ ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยได้ โดยมีเนื้อหาการอบรม…

Continue Readingสาระน่ารู้ที่อยากแบ่งปัน…เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูล

รายงานการฝึกอบรม TQA Criteria

 อาจารย์ ดร.ปธานิน แสงอรุณ กรอบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ           เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เอื้อให้องค์กรบรรลุเป้าประสงค์ ปรับปรุงผลลัพธ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสามารถแข่งขันกับองค์กรในระดับนานาชาติ.องค์กรมากมายใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อปรับปรุงและให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืนองค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรต้นแบบระดับประเทศ องค์กรเหล่านี้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศกับองค์กรต่าง ๆ และเป็นแรงบันดาลใจให้องค์กรอื่น ๆ ปรับปรุงการปฏิบัติการและผลลัพธ์ของตนเอง ซึ่งส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ช่วยองค์กรอย่างไร             เกณฑ์ช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อประเด็นที่มีความสำคัญต่อองค์กร ดังนี้             • ทำความเข้าใจถึงประเด็นที่ต้องแข่งขันและประสบความสำเร็จในระยะยาวในสภาพแวดล้อมการดำเนินการขององค์กร.             • ทำให้ผู้นำ…

Continue Readingรายงานการฝึกอบรม TQA Criteria

….. เรื่องดีๆ มีมาแบ่งปัน…ทำความรู้จัก “TQA Criteria” …..

จากที่ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าอบรมในรูปแบบออนไลน์ในหลักสูตรเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Criteria) เมื่อวันที่ 28 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว จัดโดย สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประจำปีงบประมาณ  2564  โดยสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอบรมดังนี้ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award (TQA) มีพื้นฐานทางเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige…

Continue Reading….. เรื่องดีๆ มีมาแบ่งปัน…ทำความรู้จัก “TQA Criteria” …..