กลุ่มไลน์ นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชา 52311 และ 52405 ภาค 1/2564

นักศึกษาท่านใดที่ลงทะเบียนเรียน ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น
ในเทอม 1 ปีการศึกษา 2564 สามารถ add line เข้ากลุ่มเพื่อติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติ

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ชุดวิชา 52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน
ในเทอม 1 ปีการศึกษา 2564 รบกวน add line เข้ากลุ่ม เพื่อติดตามข่าวสารและการฝึกปฏิบัติ

Leave a Reply