กลุ่มไลน์ นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชา 52311 และ 52405 ภาค 1/2564

นักศึกษาท่านใดที่ลงทะเบียนเรียน ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น ในเทอม 1 ปีการศึกษา 2564 สามารถ add line เข้ากลุ่มเพื่อติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ชุดวิชา 52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน ในเทอม 1 ปีการศึกษา 2564 รบกวน add line เข้ากลุ่ม เพื่อติดตามข่าวสารและการฝึกปฏิบัติ

Continue Readingกลุ่มไลน์ นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชา 52311 และ 52405 ภาค 1/2564

การฝึกปฏิบัติในชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น ในภาคต้น ปีการศึกษา 2564

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ปี 55 – 56 ที่สอบผ่านชุดวิชา 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแล้ว และประสงค์ที่จะเข้ารับการฝึกปฏิบัติในชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น ในภาคต้น  ปีการศึกษา 2564 (ยกเว้น นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชา 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น เป็นชุดวิชาเลือกเสรี      ไม่ต้อง  เข้ารับการฝึกปฏิบัติชุดวิชา 52311) สามารถศึกษารายละเอียดและแจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ได้ ที่นี่

Continue Readingการฝึกปฏิบัติในชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น ในภาคต้น ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2564

ด้วยทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดส่งข้อมูลนักศึกษาที่เรียนครบโครงสร้างและเหลือ 3 ชุดสุดท้ายให้สภาการสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ และขอให้นักศึกษาดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนของสภาการสาธารณสุขชุมชน ทั้งนี้ทางสภาการสาธารณสุขชุมชนอาจใช้เวลาในการอนุมัติรายชื่อ นักศึกษาสามารถสมัครสอบ หากนักศึกษาที่ไม่เข้าข่ายเรียนครบโครงสร้างหรือเหลือ 3 วิชาสุดท้ายจะไม่มีรายชื่อและไม่สามารถสมัครสอบได้ ขอให้นักศึกษาสมัครสอบในรอบถัดไป

Continue Readingรายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2564