ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มสธ. ที่เหลือ 1-3 ชุดวิชาสุดท้าย

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มสธ. ที่เหลือ 1-3 ชุดวิชาสุดท้าย

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มสธ. ที่เหลือ 1-3 ชุดวิชาสุดท้าย ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข ขอให้นักศึกษาแจ้งความประสงค์ได้ที่ https://forms.gle/QxvSDV5Pq4NrCzh47 หรือ QR Code นี้ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 นี้  และสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามประกาศของหลักสูตร ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 จากนั้นนักศึกษาสามารถสมัครสอบได้ ตามวันและเวลาที่สภาการสาธารณสุขชุมชนประกาศ

Leave a Reply