<strong>กิจกรรมการสัมมนาและนิเทศงานออนไลน์ชุดวิชาฝึกปฏิบัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน</strong>

กิจกรรมการสัมมนาและนิเทศงานออนไลน์ชุดวิชาฝึกปฏิบัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

การสัมมนาออนไลน์ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจฝึกตามมอบหมาย และอาจารย์ฝึกตามมอบหมาย ชุดวิชาฝึกปฏิบัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน ซึ่งมีหัวข้อในการสัมมนา ดังนี้

           1. แนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน โดยอธิบายถึงการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาได้เรียนผ่านมา ก่อนที่จะได้ลงฝึกปฏิบัติภาคสนามในสถานที่จริง

           2. ความสำคัญและบทบาทของศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจฝึกตามมอบหมาย และอาจารย์ฝึกตาม

           3. แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย การฝึกเบื้องต้น การฝึกเสริมทักษะ การฝึกตามมอบหมาย การประเมินผลการฝึกเสริมทักษะและการฝึกตามมอบหมาย

           4. แนวทางและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจฝึกตามมอบหมาย

           5. ซักถามปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติในภาคการศึกษาที่ผ่านมา

Leave a Reply