กิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2605/1 อาคารบริหาร (ส่วนต่อเติม) ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รายนามคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต            1.  รองศาสตราจารย์พรทิพย์   กีระพงษ์                     ประธานกรรมการ            2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุธ   ธรรมกุล                กรรมการ            3.  อาจารย์ สพ.ญ.มยุรินทร์…

Continue Reading กิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

กิจกรรมการสัมมนาและนิเทศงานออนไลน์ชุดวิชาฝึกปฏิบัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

การสัมมนาออนไลน์ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจฝึกตามมอบหมาย และอาจารย์ฝึกตามมอบหมาย ชุดวิชาฝึกปฏิบัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน ซึ่งมีหัวข้อในการสัมมนา ดังนี้            1. แนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน โดยอธิบายถึงการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาได้เรียนผ่านมา ก่อนที่จะได้ลงฝึกปฏิบัติภาคสนามในสถานที่จริง            2. ความสำคัญและบทบาทของศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจฝึกตามมอบหมาย และอาจารย์ฝึกตาม            3. แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย การฝึกเบื้องต้น การฝึกเสริมทักษะ การฝึกตามมอบหมาย การประเมินผลการฝึกเสริมทักษะและการฝึกตามมอบหมาย            4. แนวทางและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจฝึกตามมอบหมาย            5. ซักถามปัญหา/…

Continue Reading กิจกรรมการสัมมนาและนิเทศงานออนไลน์ชุดวิชาฝึกปฏิบัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน