❌ ว่าด้วยเรื่องการว่าจ้าง(หรือสนับสนุน) ให้ผู้อื่นทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อให้จบการศึกษา ❌

เรียน นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทุกท่าน ตามที่มีผู้ประกาศและโฆษณาเชิญชวนในการรับจ้างทำวิทยานิพนธ์หรือ การศึกษาค้นคว้าอิสระให้แก่นักศึกษาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ นั้น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอประกาศให้ทราบว่า ถ้าสาขาวิชาฯ ตรวจพบว่านักศึกษาท่านใดไปว่าจ้าง(หรือสนับสนุน) ให้ผู้อื่นทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อให้จบการศึกษา หากสาขาวิชาฯ ตรวจพบ จะถือว่าผู้นั้นกระทำผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง โทษมีทั้งปรับตก ไล่ออก และจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด อีกทั้งแม้ตรวจพบในภายหลังที่นักศึกษาจบการศึกษาไปแล้ว สาขาฯ ก็ยังสามารถเพิกถอนปริญญาคืนได้ตลอดเวลา และจะดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุดเพราะเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ…

Continue Reading ❌ ว่าด้วยเรื่องการว่าจ้าง(หรือสนับสนุน) ให้ผู้อื่นทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อให้จบการศึกษา ❌