You are currently viewing การดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องชาว วส. ประจำเดือนมีนาคม 2564 เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การทำงานแบบฉันท์พี่น้องระหว่างบุคลากรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 – 11.00
ณ ห้องประชุม 2605/1 อาคารบริหาร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ในการนี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ได้เชิญวิทยากรจากกองกฎหมายจำนวน 2 ราย ได้แก่ นายนราศักดิ์ จงคูณกลาง นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนิติการ และนางสาวกมลวรรณ เกตุเวช นิติกรปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวินัย ซึ่งเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 เพื่อมาชี้แจงและตอบข้อสงสัยให้แก่คณาจารย์ประจำในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เกี่ยวกับรายละเอียด วิธีการดำเนินการอย่างชัดเจน รวมทั้งหลักเกณฑ์การประเมินที่เปลี่ยนแปลงในสำหรับการประเมินฯ เพื่อให้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลังจากที่กิจกรรมการให้ความรู้ดังกล่าวเสร็จสิ้น ทางประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รศ.ดร.อารยา ประเสริฐชัย ได้กล่าวขอบคุณวิทยากรและสรุปการดำเนินงานของสาขาวิชาฯ รวมทั้งกล่าวอีกว่า ในการรับฟังการบรรยายครั้งนี้นอกจากจะเป็นการทำความเข้าใจร่วมกัน ยังเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม วัฒนธรรม และความโปร่งใสของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้อีกด้วย