❌ ว่าด้วยเรื่องการว่าจ้าง(หรือสนับสนุน) ให้ผู้อื่นทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อให้จบการศึกษา ❌

เรียน นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทุกท่าน ตามที่มีผู้ประกาศและโฆษณาเชิญชวนในการรับจ้างทำวิทยานิพนธ์หรือ การศึกษาค้นคว้าอิสระให้แก่นักศึกษาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ นั้น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอประกาศให้ทราบว่า ถ้าสาขาวิชาฯ ตรวจพบว่านักศึกษาท่านใดไปว่าจ้าง(หรือสนับสนุน) ให้ผู้อื่นทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อให้จบการศึกษา หากสาขาวิชาฯ ตรวจพบ จะถือว่าผู้นั้นกระทำผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง โทษมีทั้งปรับตก ไล่ออก และจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด อีกทั้งแม้ตรวจพบในภายหลังที่นักศึกษาจบการศึกษาไปแล้ว สาขาฯ ก็ยังสามารถเพิกถอนปริญญาคืนได้ตลอดเวลา และจะดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุดเพราะเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ…

Continue Reading ❌ ว่าด้วยเรื่องการว่าจ้าง(หรือสนับสนุน) ให้ผู้อื่นทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อให้จบการศึกษา ❌

การดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องชาว วส. ประจำเดือนมีนาคม 2564 เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การทำงานแบบฉันท์พี่น้องระหว่างบุคลากรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 – 11.00ณ ห้องประชุม 2605/1 อาคารบริหาร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการนี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ได้เชิญวิทยากรจากกองกฎหมายจำนวน 2 ราย ได้แก่ นายนราศักดิ์ จงคูณกลาง นิติกรชำนาญการ…

Continue Reading การดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กำหนดการสัมมนาเสริม/เข้มชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

Continue Reading กำหนดการสัมมนาเสริม/เข้มชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563