การสอนเสริมแบบออนไลน์

การสอนเสริมแบบออนไลน์

ภาคการศึกษาที่ 2/2563 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ โดยผ่านโปรแกรมและแอปพลิเคชัน Microsoft Teams ขอเชิญชวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการสอนเสริมแบบออนไลน์ แสดงความประสงค์เข้ารับการสอนเสริมแบบออนไลน์ (เลือกชุดวิชา เลือกกลุ่ม และวันเวลาได้) ขอให้นักศึกษายืนยันการเข้ารับการสอนเสริมแบบออนไลน์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม : https://oes.stou.ac.th/ats/blog/2021/02/19/tutor_online/
สอบถามโทร. 0 2504 7611, 7615, 0 2504 7816

สอนเสริมออนไลน์ #มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช #ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้