You are currently viewing นักศึกษาที่แจ้งความประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2564

นักศึกษาที่แจ้งความประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2564

รายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2564  วันที่ 27 มีนาคม 2564 ด้วยทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดส่งข้อมูลนักศึกษาที่เรียนครบโครงสร้างและเหลือ 3 ชุดสุดท้ายให้สภาการสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วในวันที่ 29 มกราคม 2564 นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่  และสมัครสอบตามขั้นตอนของสภาการสาธารณสุขชุมชนได้ค่ะ ทั้งนี้ทางสภาการสาธารณสุขชุมชนอาจใช้เวลาในการอนุมัติรายชื่อ นักศึกษาสามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หากนักศึกษาที่ไม่เข้าข่ายเรียนครบโครงสร้างหรือเหลือ 3 วิชาสุดท้ายจะไม่มีรายชื่อและไม่สามารถสมัครสอบได้ ขอให้นักศึกษาสมัครสอบในรอบถัดไปค่ะ