ขอแสดงความยินดีกับ นพ. พิเชฐ    บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ขอแสดงความยินดีกับ นพ. พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ รศ.ดร.อารยา ประเสริฐชัย และคณาจารย์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นพ. พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน