ขอแสดงความยินดีกับ นพ. พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ รศ.ดร.อารยา ประเสริฐชัย และคณาจารย์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นพ. พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

Continue Reading ขอแสดงความยินดีกับ นพ. พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นักศึกษาที่แจ้งความประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2564

รายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2564  วันที่ 27 มีนาคม 2564 ด้วยทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดส่งข้อมูลนักศึกษาที่เรียนครบโครงสร้างและเหลือ 3 ชุดสุดท้ายให้สภาการสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วในวันที่ 29 มกราคม 2564 นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่  และสมัครสอบตามขั้นตอนของสภาการสาธารณสุขชุมชนได้ค่ะ ทั้งนี้ทางสภาการสาธารณสุขชุมชนอาจใช้เวลาในการอนุมัติรายชื่อ นักศึกษาสามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หากนักศึกษาที่ไม่เข้าข่ายเรียนครบโครงสร้างหรือเหลือ 3 วิชาสุดท้ายจะไม่มีรายชื่อและไม่สามารถสมัครสอบได้ ขอให้นักศึกษาสมัครสอบในรอบถัดไปค่ะ

Continue Reading นักศึกษาที่แจ้งความประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2564

การสอนเสริมแบบออนไลน์

ภาคการศึกษาที่ 2/2563 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ โดยผ่านโปรแกรมและแอปพลิเคชัน Microsoft Teams ขอเชิญชวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการสอนเสริมแบบออนไลน์ แสดงความประสงค์เข้ารับการสอนเสริมแบบออนไลน์ (เลือกชุดวิชา เลือกกลุ่ม และวันเวลาได้) ขอให้นักศึกษายืนยันการเข้ารับการสอนเสริมแบบออนไลน์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม : https://oes.stou.ac.th/ats/blog/2021/02/19/tutor_online/สอบถามโทร. 0 2504 7611, 7615, 0 2504 7816 สอนเสริมออนไลน์ #มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช #ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้

Continue Reading การสอนเสริมแบบออนไลน์