ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่คุณสมบัติผ่านในการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข

ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษาที่คุณสมบัติผ่านในการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพฯ  กดที่นี่ ทั้งนี้สภาการสาธารณสุขชุมชนอาจใช้เวลาในการอนุมัติรายชื่อ เมื่อมีการอนุมัติรายชื่อสำเร็จ นักศึกษาจึงจะสามารถสมัครสอบตามขั้นตอนของสภาการสาธารณสุขชุมชนได้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02-504-8029

Continue Readingประกาศรายชื่อนักศึกษาที่คุณสมบัติผ่านในการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข

นักศึกษาที่เหลือ 1-3 ชุดสุดท้าย ที่ประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2564

ประกาศ!! นักศึกษาที่เหลือ 1-3 ชุดสุดท้าย ที่ประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2564  กรุณากรอกแบบฟอร์มข้อมูล ที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePiSA72s4v_SRs67OKITzmyesSxu4caqXuKj1hPFRqj-xHng/viewform?fbzx=2174338623999429162 ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2564 (เวลา 10.00 น.) และ 28 ธันวาคม 2564 ให้นักศึกษามาตรวจสอบรายชื่อว่าคุณสมบัติผ่านหรือไม่ เพื่อที่ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ. จะได้นำข้อมูลนี้ส่งต่อสภาการสาธารณสุขชุมชนต่อไป ทั้งนี้สภาการสาธารณสุขชุมชนอาจใช้เวลาในการอนุมัติรายชื่อ เมื่อมีการอนุมัติรายชื่อสำเร็จ นักศึกษาจึงจะสามารถสมัครสอบตามขั้นตอนของสภาการสาธารณสุขชุมชนได้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่…

Continue Readingนักศึกษาที่เหลือ 1-3 ชุดสุดท้าย ที่ประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2564

สาระน่ารู้ที่อยากแบ่งปัน…เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้เขียนได้รับการสนับสนุนจากทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลประจำปีงบประมาณ 2564 เข้าอบรมออนไลน์ในหลักสูตรสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS (ขั้นสูง) และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural equation model: SEM) วิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยา  วานิชย์บัญชา โดยสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอบรม ดังนี้ 1. หลักสูตรเน้นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สำหรับวินโดว์ ช่วยในการวิเคราะห์ โดยจะเน้นถึงวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายตัวแปรในการวิเคราะห์ การแปลความหมายของผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม SPSS การสรุปผล เพื่อให้ผู้ร่วมอบรมสามารถนำเทคนิคทางสถิติต่างๆ ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยได้ โดยมีเนื้อหาการอบรม…

Continue Readingสาระน่ารู้ที่อยากแบ่งปัน…เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูล