นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2563​

หลังจากนักศึกษาตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ที่นี่  โปรดกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มตามลิ้งค์ https://forms.gle/HhhYLU11BE7tXQwaA หรือ สแกน QR code ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อทางสาขาจะจัดส่งข้อมูลนักศึกษาไปให้สภาการสาธารณสุขชุมชน นักศึกษาจะต้องมีรายชื่อตามไฟล์แนบและต้องกรอกแบบฟอร์มภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น จึงสามารถเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขได้ !!!

Continue Readingนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2563​

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในชุดวิชา 52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์ชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 2559 ที่กำลังศึกษาอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากชุดวิชา 52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน เป็นชุดวิชาที่มีเฉพาะการฝึกปฏิบัติเพียงอย่างเดียวและเน้นการบูรณาการความรู้จากทุกๆ วิชาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์ชุมชน ดังนั้น นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในชุดวิชา 52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน จะต้องลงเรียนชุดวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรให้ครบ หรือเหลือชุดวิชาไม่เกิน 3 ชุดวิชา โดยลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 52405 นี้ได้ในภาคการศึกษาสุดท้ายเท่านั้น

Continue Readingนักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในชุดวิชา 52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป…

Continue Readingพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช