สัมมนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ ประจำปี 2563

ภาพกิจกรรม ผู้บริหารสาขาฯ คณาจารย์และบุคลากร ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ ในการสัมมนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ ประจำปี 2563 ที่ อ.กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ "โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ"

Continue Readingสัมมนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฺฑิต วิชาเอก สาธารณสุขชุมชน หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2559

สืบเนื่องจากชุดวิชา 52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน เป็นชุดที่จะต้องลงทะเบียนในภาคเรียนสุดท้ายและเหลือแค่ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษา แต่ ณ สถานการณ์ตอนนี้ ทำให้มีการสอบและประกาศผลสอบที่ล่าช้ากว่ากำหนดทำให้ นักศึกษาหลายท่านต้องรอผลสอบและไม่แน่ใจว่าตนเองเหลือแค่ 3 ชุดวิชาสุดท้ายหรือไม่ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบได้ประสานงานกับทางฝ่ายทะเบียนนักศึกษา มสธ. แล้วว่า นักศึกษาที่รอผลสอบและคาดว่าตนเองจะเหลือแค่ 3 ชุดสุดท้ายในเทอมนี้ สามารถลงทะเบียนชุดวิชา 52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน มาก่อนได้เลย (ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นี้)หากมีการประกาศผลสอบแล้ว ถ้านักศึกษาสอบผ่านและมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ทางฝ่ายทะเบียนฯ จะลงทะเบียนชุดวิชานี้ให้กับนักศึกษา…

Continue Readingประชาสัมพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฺฑิต วิชาเอก สาธารณสุขชุมชน หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2559

E-learning ชุดวิชา 50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

e-learning ชุดวิชา 50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพในระบบ moodle เป็นช่องทางเรียนรู้เพิ่มเติม นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Continue ReadingE-learning ชุดวิชา 50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ