You are currently viewing พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฯฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร วิสุงเร ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และคณาจารย์แพทย์แผนไทย ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ และรองศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชยินดีเป็นสถาบันพี่เลี้ยง ในการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยพิธีลงนามนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพมาตรฐานและได้รับการรับรองทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพทางการแพทย์ไทย โดยได้ดำเนินการลงนาม ณ ห้องประชุมสารนิเทศ1 อาคารบริหารชั้น 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารได้เข้าศึกษาดูงาน ณ คลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช