พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฯฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร วิสุงเร ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และคณาจารย์แพทย์แผนไทย ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ และรองศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชยินดีเป็นสถาบันพี่เลี้ยง ในการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยพิธีลงนามนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพมาตรฐานและได้รับการรับรองทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพทางการแพทย์ไทย โดยได้ดำเนินการลงนาม ณ ห้องประชุมสารนิเทศ1 อาคารบริหารชั้น 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารได้เข้าศึกษาดูงาน ณ คลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Leave a Reply