You are currently viewing ภาพการฝึกปฏิบัติของ ชุดวิชา 54132 เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย วันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2563

ภาพการฝึกปฏิบัติของ ชุดวิชา 54132 เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย วันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2563

ภาพการฝึกปฏิบัติของ ชุดวิชา 54132 เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย หลักสูตร วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช อ.ดร.ปธานิน แสงอรุณ ประธานชุดวิชาฯ คณาจารย์ ได้ประสาน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และยกอุปกรณ์มาที่ มสธ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติของจริง

Workshop Day1 ว่าที่ จป.วิชาชีพ ฝึกปฏิบัติวันแรกแบบ Non-Stop ไม่มีพัก ในหัวข้อไฟฟ้า + งานยกเคลื่อนย้ายด้วยปั้นจั่นการฝึกใช้ ปั้นจั่น ปีนี้ นักศึกษาจะได้ เรียนรู้ ภาคสนามกับ เครนติดรถบรรทุกจริง พร้อมเครนแมงมุมมาแบบตัวเป็นๆ ! เสริมด้วย ลวดสลิง โซ่ สลิงผ้า และอุปกรณ์ช่วยยกสารพัดชนิด
credit ภาพ: วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์
และ ขอขอบคุณ Furukawa Unic ผู้สนับสนุนปั้นจั่นประกอบการฝึกอบรม

Workshop Day2:🧯นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ ฝึกปฏิบัติในหัวข้อ•ดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ•ท่ามกลางพายุโมลาเบ🌨 ที่ทำให้ฝนตกตลอดทั้งวัน แต่ทางวิทยากรและคณาจารย์ ก็ปรับเปลี่ยนแผนการเรียนการสอนให้เข้มข้นคงไว้ซึ่งมาตรฐานชุดวิชา 54123 เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัยทางคณะกรรมการบริหารชุดวิชา
ขอขอบพระคุณ หัวหน้าทีมวิทยากร อ.ภูชพงษ์ สัญญโชติ
และวิทยากร จาก สถานีดับเพลิง
และกู้ภัย ลาดยาว บรรทัดทอง ถนนจันทร์ บางโพ ยานนาวา บางซื่อ และ
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.ทีมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย วัฒนะ01(ฐานตลาดใหม่ดอนเมือง)🧯🚒#SafetySTOU

Workshop Day3 :🦺⛑นักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ ฝึกปฏิบัติวันที่สามในหัวข้อ•PPE :Special PPE: HAZMAT•ทางวิทยากรขนอุปกรณ์มาสนับสนุนการเรียนการสอนแบบจัดหนักจัดเต็มตามมาตรฐานชุดฝึก 54132 เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย และ concept เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพจะต้องรู้ พร้อมเล่าประสบการณ์จริงจากการไประงับเหตุสารเคมีอันตรายรั่วไหลหลากหลายเคสที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ🚧
ทางคณะกรรมการบริหารชุดวิชาขอขอบพระคุณ
อ.สิริรัตน์ ลาภธนากร บริษัทเดรเกอร์ เซฟตี้ (ประเทศไทย)จำกัด
อ.รณยุทธ กุลพันธ์ Emergency Services Unit
อ.คมสัน บาทเงิน Emergency Services Unit #SafetySTOU