ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฺฑิต วิชาเอก สาธารณสุขชุมชน หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2559

สืบเนื่องจากชุดวิชา 52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน เป็นชุดที่จะต้องลงทะเบียนในภาคเรียนสุดท้ายและเหลือแค่ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษา แต่ ณ สถานการณ์ตอนนี้ ทำให้มีการสอบและประกาศผลสอบที่ล่าช้ากว่ากำหนดทำให้ นักศึกษาหลายท่านต้องรอผลสอบและไม่แน่ใจว่าตนเองเหลือแค่ 3 ชุดวิชาสุดท้ายหรือไม่

ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบได้ประสานงานกับทางฝ่ายทะเบียนนักศึกษา มสธ. แล้วว่า นักศึกษาที่รอผลสอบและคาดว่าตนเองจะเหลือแค่ 3 ชุดสุดท้ายในเทอมนี้ สามารถลงทะเบียนชุดวิชา 52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน มาก่อนได้เลย (ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นี้)

หากมีการประกาศผลสอบแล้ว ถ้านักศึกษาสอบผ่านและมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ทางฝ่ายทะเบียนฯ จะลงทะเบียนชุดวิชานี้ให้กับนักศึกษา แต่ถ้านักศึกษาสอบไม่ผ่านหรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามเงื่อนไข นักศึกษาก็ต้องลงทะเบียนชุดวิชานี้ใหม่แต่สามารถทำเรื่องขอคืนเงินค่าลงทะเบียนหรือเก็บเงินส่วนนี้ไว้และทำเรื่องใช้เงินส่วนนี้ในการลงทะเบียนชุดวิชานี้หรือชุดวิชาอื่นใหม่ในเทอมถัดไป

อนึ่ง ชุดวิชา 52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน เป็นชุดฝึกปฏิบัติอย่างเดียว ไม่มีการสอบภาคทฤษฎี จะแบ่งเป็น 4 ช่วง ได้แก่ การฝึกเบื้องต้น ที่สถานที่พักหรือทำงานของนักศึกษาเอง จำนวน 32 ชั่วโมง ช่วงที่ 2 คือการฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1 ซึ่งนักศึกษาต้องเข้ามารับการฝึกที่ มสธ จำนวน 4 วัน 3 คืน ช่วงที่ 3 คือการฝึกตามมอบหมาย ซึ่งนักศึกษาจะต้องไปฝึกที่ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจที่ทางเราได้เตรียมไว้ให้ จำนวน 280 ชั่วโมง และสุดท้ายคือ นำข้อมูลและรายงานที่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติมานำเสนอในการฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 2 ที่ มสธ ศูนย์วิทยพัฒนาหรือศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ อีก 2 วัน นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนวิชานี้จะต้องจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพราะหากเข้าร่วมไม่ครบตามที่กำหนดจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชานี้ใหม่ (ไม่มีสอบซ่อม)

ทั้งนี้ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการใดๆเพิ่มเติม กำหนดการฝึกที่ทางสาขาวิชาได้วางไว้ตอนนี้คือ การฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1 คือ 24-27 ตุลาคม 2563 ฝึกตามมอบหมาย คือช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563 ถึงมกราคม 2564 และการฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 2 คือ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564

ถ้าหากนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนประการใดสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายสำนักทะเบียนนักศึกษา 02-504-7222

ขอบคุณค่ะ
ประธานชุดวิชา 52405

Leave a Reply