นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในชุดวิชา 52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์ชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 2559 ที่กำลังศึกษาอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากชุดวิชา 52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน เป็นชุดวิชาที่มีเฉพาะการฝึกปฏิบัติเพียงอย่างเดียวและเน้นการบูรณาการความรู้จากทุกๆ วิชาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์ชุมชน ดังนั้น นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในชุดวิชา 52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน จะต้องลงเรียนชุดวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรให้ครบ หรือเหลือชุดวิชาไม่เกิน 3 ชุดวิชา โดยลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 52405 นี้ได้ในภาคการศึกษาสุดท้ายเท่านั้น