E-learning ชุดวิชา 50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

e-learning ชุดวิชา 50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพในระบบ moodle เป็นช่องทางเรียนรู้เพิ่มเติม นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Continue ReadingE-learning ชุดวิชา 50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปิดทำการเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 20 – 31 มีนาคม 2563

     ตามที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปิดทำการเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 20 – 31 มีนาคม 2563 ตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ที่ 748/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 นั้น มหาวิทยาลัยขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบดังต่อไปนี้ 1. มหาวิทยาลัยเลื่อนการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2562 ที่จะสอบในวันที่ 2-3 พฤษาคม 2563 และสอบกลางภาค 2/2562 ซึ่งจะสอบในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563…

Continue Readingมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปิดทำการเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 20 – 31 มีนาคม 2563