พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป…

Continue Readingพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช