พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

https://youtu.be/AhGImqlwCtQ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฯฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร วิสุงเร ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และคณาจารย์แพทย์แผนไทย ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช…

Continue Readingพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ภาพการฝึกปฏิบัติของ ชุดวิชา 54132 เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย วันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2563

ภาพการฝึกปฏิบัติของ ชุดวิชา 54132 เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย หลักสูตร วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช อ.ดร.ปธานิน แสงอรุณ ประธานชุดวิชาฯ คณาจารย์ ได้ประสาน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และยกอุปกรณ์มาที่ มสธ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติของจริง Workshop Day1 ว่าที่ จป.วิชาชีพ ฝึกปฏิบัติวันแรกแบบ Non-Stop ไม่มีพัก ในหัวข้อไฟฟ้า + งานยกเคลื่อนย้ายด้วยปั้นจั่นการฝึกใช้ ปั้นจั่น ปีนี้ นักศึกษาจะได้…

Continue Readingภาพการฝึกปฏิบัติของ ชุดวิชา 54132 เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย วันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2563

งานตรวจประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2562 ในการนี้ผู้บริหารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณาจารย์ และบุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้ง 3 ท่าน ผศ.ดร.สมปฤณ นิยมไทย อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ รศ.ดร. สุทธีพร มูลศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ผศ.ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ที่ทุกท่านได้สละเวลา และให้คำชี้แนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในครั้งนี้ ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะนำคำชี้แนะไปพัฒนาปรับปรุงตามกระบวนการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

Continue Readingงานตรวจประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562