ประธานคณะทำงาน

สาธารณสุข๑๙๐๖๑๕_0020


รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา เพ็ญศิรินภา
• ส.ด. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
• วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สุขศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
• พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
• Certificate Leadership Development and Empowerment for Health Promotion and Health Education University of California, Los Angeles, USA
• ประกาศนียบัตร/การฝึกอบรม (การบริหารงานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• E-mail : pensirinapa@gmail.com

S__36036627

รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง
• ปร.ด. (ประชากรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
• วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
• ส.บ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• พย.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ประกาศนียบัตร การบริหารโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• E-mail: pwarang_p@yahoo.com

สาธารณสุข_๑๙๐๖๑๕_0003
 รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย
• วท.ด. (วิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ) (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Asian Graduate Student Fellowships 2009, Asia Research Institute of the University of Singapore
• สค.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล
• วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
• E-mail :arayapra@yahoo.com, araya.pra@stou.ac.th
สาธารณสุข๑๙๐๖๑๕_0001
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ น้อยวัฒน์
• กำลังศึกษา วท.ด. (การวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วท.ม. (เวชศาสตร์ชุมชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วท.บ. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
• E-mail : orawan_air@hotmail.com, orawanair@gmail.com, orawan.air@gmail.com
สาธารณสุข_๑๙๐๖๑๕_0002

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพล กาละดี
• ปร.ด. (ระบาดวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ส.ม. (ชีวสถิติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ส.บ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• E-mail : Akaphol.kal@stou.ac.th, akaphol.k@kkumail.com

S__43614261

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุธ ธรรมกุล
• ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาตร์ (ทันตสาธารณสุข) วิทยาลัยการสาธาณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
• E-mail : theerawut_t@kkumail.com, theerawut.tha@stou.ac.th

สาธารณสุข๑๙๐๖๑๕_0018
อาจารย์สุณัฐชา เผ่าพงษ์ศิลป์
• ส.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• ส.บ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• E-mail : Sunutcha.san@stou.ac.th, sunutcha.pj@gmail.com
สาธารณสุข๑๙๐๖๑๕_0016

อาจารย์ ดร.อนัญญา ประดิษฐปรีชา
• ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ส.ม. (โภชนาศาสตร์เพื่อสุขภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• E-mail : anunya.ph@gmail.com, anunya.pra@stou.ac.th

สาธารณสุข_๑๙๐๖๑๕_0032
อาจารย์ศรุดา จิรัฐกุลธนา
• M.Sc. (Human Factors & Ergonomics) University of Nottingham, UK
• วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล
• E-mail : saruda.jirat@gmail.com
257546

อาจารย์ สพ.ญ. ดร.มยุรินทร์ เหล่ารุจิสวัสดิ์
• ปร.ด. (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยบูรพา
• ส.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล
• ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• สพ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Email: white_feline@hotmail.com

ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

S__32809027

นางสาวภาภัสกรณ มีเดช
• วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
• หมายเลขติดต่อ 0 2504 8029
• E-mail : phaphaskorn.me@gmail.com