ประธานคณะทำงาน

อาชีว_๑๙๐๖๑๕_0021


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์
• Ph.D. (Global Environmental Health Sciences) Tulane University, USA
• วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
• วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
• E-mail : ponsawat.sri@stou.ac.th,

คณะทำงาน

อาชีว๑๙๐๖๑๕_0022

รองศาสตราจารย์ ดร. สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
• Ph.D. (Public health; Environmental and Occupational Health)(หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล
• วท.บ. (กิจกรรมบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• E-mail : sudawlert@yahoo.com

ผศ.ดร.สิริรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ
• วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
• วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
• E-mail : siriratsu@yahoo.com

อาชีว๑๙๐๖๑๕_0004

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี ศรีโอภาส
• Ph.D. (Environmental and Occupational Health) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล
• พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
• Email : apisriopas@yahoo.com

อาชีว๑๙๐๖๑๕_0023

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ
• Ph.D. (Environmental engineering) Griffith University , Australia
• วศ.ม. (สิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วศ.บ. (สิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• E-mail : kultida73@gmail.com

อาชีว๑๙๐๖๑๕_0019

อาจารย์ ดร.ปธานิน แสงอรุณ
• วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• E-mail : talktopathanin@hotmail.com

อาชีว๑๙๐๖๑๕_0008

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุณฑลีย์  บังคะดานรา
• กำลังศึกษา ปร.ด. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
• วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล
• วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• E-mail : goontalee@gmail.com

S__5619718 (1)

อาจารย์ ดร.วรวิช นาคแป้น
• Ph.D. (Industrial Hygiene) University of Cincinnati, USA
• M.S. (Risk Control) University of Wisconsin-Stout, USA
• วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล
• E-mail : nakpanwt@gmail.com

ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

S__32809028

นางสาวธนวันต์ เจริญลาภ
• ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
• E-mail : –