ประธานคณะทำงาน

ไทย_๑๙๐๖๑๕_0224

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ  ลี้สยาม 
• กำลังศึกษา ปร.ด. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วท.ม. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• อนุปริญญา วิชาชีพเวชกรรมชั้นสูง อายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์)
• E-mail: kittizen2517@gmail.com

คณะทำงาน

ไทย_๑๙๐๖๑๕_0015

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา ตันกิจจานนท์
• วท.ด. (วิทยาศาสตร์สาธารณสุข) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ส.ม. (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• E-mail : puangpaka_tan@hotmail.com
ไทย_๑๙๐๖๑๕_0029
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศักดิ์ สุมาลี
• กำลังศึกษา ปร.ด. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ส.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• E-mail : dash_lovemother@hotmail.com
ไทย_๑๙๐๖๑๕_0012
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญารัช ชาลีผาย
• กำลังศึกษา ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สาธารณสุข) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
• วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• E-mail : boonyarat.cha@stou.ac.th
ไทย_๑๙๐๖๑๕_0013
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์ เสรีวัตร
• วท.ม. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

• E-mail : chutharat.sae@stou.ac.th

ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

หน่วย_๑๙๐๖๑๕_0035
 นางสาวนงลักษณ์ ฤทธิ์คำ
• บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
• ศษ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
• E-mail : pooka2524@hotmail.com