ข่าวประชาสัมพันธ์

ระดับปริญญาตรี

(28/8/2564) ประกาศ นักศึกษาท่านใดที่ลงทะเบียนเรียน
– ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น หรือ
– ชุดวิชา 52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน
ในเทอม 1 ปีการศึกษา 2564 สามารถ add line เข้ากลุ่มเพื่อติดตามข่าวสาร… คลิ๊กที่นี่

(18/8/2564) ประกาศ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ปี 55 – 56 ที่สอบผ่านชุดวิชา 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแล้ว และประสงค์ที่จะเข้ารับการฝึกปฏิบัติในชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น ในภาคต้น ปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ… คลิ๊กที่นี่

(11/8/2564) ประกาศแจ้ง รายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2564 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

(25/7/2564) ประชาสัมพันธ์ ถึงนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มสธ. ที่เหลือ 1-3 ชุดวิชาสุดท้าย ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา

ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษาและหัวข้อ IS สิ่งแวดล้อม ภาค 2/63 อ่านต่อ…

ประกาศ!! เรื่องการว่าจ้าง(หรือสนับสนุน) ให้ผู้อื่นทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อให้จบการศึกษา ❌ อ่านต่อ …

ประกาศ!! กำหนดการสัมมนาเสริม/เข้มชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ …

ข่าวกิจกรรม

วิสัยทัศน์

สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการเรียนการสอนทางไกล และสนับสนุนการวิจัย และการบริการทางวิชาการโดยใช้เทคโนโลยี และบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเป็นที่ยอมรับของสังคม

ผู้บริหารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Associate Professor Araya Prasertchai, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ
รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Assistant Professor Kultida Bunjongsiri, Ph.D.
อาจารย์ ดร.ปธานิน แสงอรุณ
เลขานุการกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Pathanin Sangaroon, Ph.D.

“สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม มุ่งบุกเบิกให้มีการศึกษาวิจัยและมีการให้บริการทางวิชาการด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและแพทย์แผนไทย ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”