ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนกิจกรรมและจัดกลุ่มชุด 53710 update ล่าสุด
แผนกิจกรรมการศึกษา 59718 ออกแล้ว
งานมอบหมาย 50704 (ดูรายละเอียดด้านใน)

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฺฑิต วิชาเอก สาธารณสุขชุมชน  หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2559
เรื่องการลงทะเบียนชุดวิชา 52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน คลิ๊ก ที่นี่

ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2563  วันที่ 12 กันยายน 2563 ด้วยทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดส่งข้อมูลนักศึกษาที่เรียนครบโครงสร้างและเหลือ 3 ชุดสุดท้ายให้สภาการสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่  และสมัครสอบตามขั้นตอนของสภาการสาธารณสุขชุมชนได้ค่ะ ทั้งนี้ทางสภาการสาธารณสุขชุมชนอาจใช้เวลาในการอนุมัติรายชื่อ นักศึกษาสามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่พรุ่งนี้ (4 สิงหาคม 5263) เป็นต้นไป หากนักศึกษาที่ไม่เข้าข่ายเรียนครบโครงสร้างหรือเหลือ 3 วิชาสุดท้ายจะไม่มีรายชื่อและไม่สามารถสมัครสอบได้ ขอให้นักศึกษาสมัครสอบในรอบถัดไปค่ะ

ประกาศ!! นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2563  วันที่ 12 กันยายน 2563 กรุณากรอกแบบฟอร์มข้อมูลที่ลิ้งค์ https://forms.gle/QpeQFW7YBw9MJAxL6 ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 (เวลา 10.00 น.) เพื่อที่ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ. จะได้นำข้อมูลนี้ส่งต่อแก่สภาการสาธารณสุขชุมชนต่อไปค่ะ

ประกาศ!! นักศึกษาเลขประจำตัวที่ขึ้นต้นด้วย 55………และ 56………ที่สอบผ่านชุดวิชา 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น แล้ว มหาวิทยาลัยจะเทียบแทนชุดวิชาให้โดยจะต้องฝึกปฏิบัติชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้นเพิ่มเติม (ยกเว้น นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชา 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น เป็นชุดวิชาเลือกเสรี ไม่ต้อง เข้ารับการฝึกปฏิบัติชุดวิชา 52311) ซึ่งมีแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติ ดังเอกสารแนบ ดังนี้ 

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่สนใจ  “ที่ไหน…ใครก็เรียนได้” คลิก ที่นี่

ประกาศ!! e-learning ชุดวิชา 50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระบบ Moodle นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

COVID-19 กำจัดอย่างไร? ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีคำตอบ คลิก ที่นี่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

Play Video

วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตร

วิสัยทัศน์

สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการเรียนการสอนทางไกล และสนับสนุนการวิจัย และการบริการทางวิชาการโดยใช้เทคโนโลยี และบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเป็นที่ยอมรับของสังคม

ผู้บริหารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Associate Professor Araya Prasertchai, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ
รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Assistant Professor Kultida Bunjongsiri, Ph.D.
อาจารย์ ดร.ปกกมล เหล่ารักษาวงษ์
เลขานุการกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Pokkamol Laoraksawong, Dr.PH

“สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม มุ่งบุกเบิกให้มีการศึกษาวิจัยและมีการให้บริการทางวิชาการด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและแพทย์แผนไทย ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”