ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่สนใจ  “ที่ไหน…ใครก็เรียนได้” คลิก ที่นี่

ประกาศ!! e-learning ชุดวิชา 50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระบบ Moodle นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

COVID-19 กำจัดอย่างไร? ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีคำตอบ คลิก ที่นี่

กิจกรรมสอนเสริมแบบนัดหมาย ชุดวิชา 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม สภามหาวิทยาลัยมี มติ ระงับการสอนเสริมแบบนัดหมาย ดังนั้นทางคณะกรรมการบริหารชุดวิชา จะขอพิจารณาทบทวนและนัดหมายใหม่อีกครั้ง

วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตร

ข่าวกิจกรรม

วิสัยทัศน์

สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการเรียนการสอนทางไกล และสนับสนุนการวิจัย และการบริการทางวิชาการโดยใช้เทคโนโลยี และบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเป็นที่ยอมรับของสังคม

ผู้บริหารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Associate Professor Araya Prasertchai, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ
รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Assistant Professor Kultida Bunjongsiri, Ph.D.
อาจารย์ ดร.ปกกมล เหล่ารักษาวงษ์
เลขานุการกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Pokkamol Laoraksawong, Dr.PH

“สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม มุ่งบุกเบิกให้มีการศึกษาวิจัยและมีการให้บริการทางวิชาการด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและแพทย์แผนไทย ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”