0-2503-3610 hsoffice@stou.ac.th
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๕ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระวรกายและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่สนใจ  “ที่ไหน…ใครก็เรียนได้” คลิก ที่นี่

ประกาศ! e-learning ชุดวิชา 50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระบบ Moodle นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

COVID-19 กำจัดอย่างไร? ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีคำตอบ คลิก ที่นี่

กิจกรรมสอนเสริมแบบนัดหมาย ชุดวิชา 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม สภามหาวิทยาลัยมี มติ ระงับการสอนเสริมแบบนัดหมาย ดังนั้นทางคณะกรรมการบริหารชุดวิชา จะขอพิจารณาทบทวนและนัดหมายใหม่อีกครั้ง

วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตร

ข่าวกิจกรรม

วิสัยทัศน์

สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการเรียนการสอนทางไกล และสนับสนุนการวิจัย และการบริการทางวิชาการโดยใช้เทคโนโลยี และบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเป็นที่ยอมรับของสังคม

ผู้บริหารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Associate Professor Araya Prasertchai, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ
รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Assistant Professor Kultida Bunjongsiri, Ph.D.
อาจารย์ ดร.ปกกมล เหล่ารักษาวงษ์
เลขานุการกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Pokkamol Laoraksawong, Dr.PH

“สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม มุ่งบุกเบิกให้มีการศึกษาวิจัยและมีการให้บริการทางวิชาการด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและแพทย์แผนไทย ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”

Close Menu