0-2503-3610 hsoffice@stou.ac.th

คำถามที่พบบ่อย

Alumni and giving

วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตร

วิสัยทัศน์

สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการเรียนการสอนทางไกล และสนับสนุนการวิจัย และการบริการทางวิชาการโดยใช้เทคโนโลยี และบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเป็นที่ยอมรับของสังคม

ผู้บริหารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รองศาสตราจารย์ สราวุธ สุธรรมาสา
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Associate Professor Saravudh Sutummasa
รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย
รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Associate Professor Araya Prasertchai, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ
เลขานุการกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Assistant Professor Kultida Bunjongsiri, Ph.D.

“สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม มุ่งบุกเบิกให้มีการศึกษาวิจัยและมีการให้บริการทางวิชาการด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและแพทย์แผนไทย ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”

Close Menu