การกำหนดโจทย์การวิจัย (ตามแบบฉบับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

ตามที่ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)” รุ่นที่ 3…

ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนจากการวัดคุณภาพเครื่องมือทำวิจัย

จากที่ผู้เขียนได้มีโอกาสไปฝึกอบรมในโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 วันที่…

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วิสัยทัศน์

สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลที่ทันสมัย

พันธกิจ

  1. เพื่อเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
  2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยและมีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และแพทย์แผนไทย ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผู้บริหารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Associate Professor Araya Prasertchai, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ
รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Assistant Professor Kultida Bunjongsiri, Ph.D.
อาจารย์ ดร.ปธานิน แสงอรุณ
เลขานุการกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Pathanin Sangaroon, Ph.D.

“สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม มุ่งบุกเบิกให้มีการศึกษาวิจัยและมีการให้บริการทางวิชาการด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและแพทย์แผนไทย ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”