0-2503-3610 hsoffice@stou.ac.th

การเทียบแทนชุดวิชา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

  “สามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เรียนครบโครงสร้าง หรือเหลือ 3 ชุดวิชาสุดท้าย และสามารถสมัครสอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนรอบ 2/2562 ได้ ทั้งนี้ทางสาขาวิชาได้ส่งรายชื่อไปให้สภาการสาธารณสุขชุมชนเรียบร้อยแล้ว หากนักศึกษาท่านใด ไม่มีรายชื่อและมีความประสงค์จะตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถยื่นหลักฐานได้ที่สำนักทะเบียนและวัดผลเพื่อตรวจสอบรายชื่อและโครงสร้างชุดวิชา”

วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตร

ข่าวกิจกรรม

วิสัยทัศน์

สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการเรียนการสอนทางไกล และสนับสนุนการวิจัย และการบริการทางวิชาการโดยใช้เทคโนโลยี และบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเป็นที่ยอมรับของสังคม

ผู้บริหารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รองศาสตราจารย์ สราวุธ สุธรรมาสา
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Associate Professor Saravudh Sutummasa
รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย
รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Associate Professor Araya Prasertchai, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ
เลขานุการกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Assistant Professor Kultida Bunjongsiri, Ph.D.

“สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม มุ่งบุกเบิกให้มีการศึกษาวิจัยและมีการให้บริการทางวิชาการด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและแพทย์แผนไทย ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”

Close Menu