STOU

Online Exam Proctoring

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การสอบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft team

นักศึกษาต้องมีคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องและไมโครโฟน/แท็บเล็ต/สมาร์ตโฟน ที่มีการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Teams และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาของการทำข้อสอบ
มีจุดประสงค์เพื่อ (1) ให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบสถานะการเข้าสอบของนักศึกษาได้ว่าเป็นตัวจริง (2) ใช้ load file กระดาษคำตอบ (pdf) ไว้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมใช้ในวันสอบจริง และ (3) ใช้อัปโหลดไฟล์คำสั่ง Assignments ใน Microsoft Teams และ ถ่ายรูปกระดาษคำตอบ ส่งให้กรรมการคุมสอบได้

          โดยก่อนถึงวันสอบนักศึกษาต้องศึกษาคำแนะนำและขั้นตอนการเข้าสอบให้เข้าใจ พร้อมทั้งฝึกฝนการใช้เครื่องมือให้เกิดความชำนาญ และ ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบแบบออนไลน์หลังเวลา 09.30 น.(คาบเช้า) หรือ 14.00 น. (คาบบ่าย)

ขั้นตอนการเข้าทำข้อสอบ

  1. นักศึกษาต้องเข้าไปเตรียมความพร้อมและยืนยันตัวตนผู้เข้าสอบกับกรรมการคุมสอบ ด้วยบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรประจำตัวประชาชน ก่อนสอบตั้งแต่เวลา 8.00 น. (คาบเช้า) หรือ 12.30 น. (คาบบ่าย)
  2. นักศึกษาจะมองเห็นข้อสอบเมื่อถึงวันและเวลาสอบที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยข้อสอบจะปรากฎในหน้า Posts เมนู Chat ในแท็บ Assignments ให้นักศึกษาคลิกคำว่า “View assignment” เพื่อเข้าไปอ่านโจทย์หรือข้อสอบได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. (คาบเช้า) หรือ 13.30 น. (คาบบ่าย)
  3. นักศึกษาเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ ที่ นศ. Load เตรียมไว้ล่วงหน้า โดยให้ระบุว่า ใช้กระดาษเขียนคำตอบกี่หน้า ต่อข้อสอบ 1 ข้อ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้านล่างกระดาษคำตอบทุกแผ่น เพื่อผลประโยชน์ในการตรวจข้อสอบ ได้ตรงตามที่นักศึกษาได้ทำจริง
  4. เมื่อทำข้อสอบเสร็จ ให้ถ่ายภาพกระดาษคำตอบให้ภาพคมชัดทุกแผ่น/ภาพ จากนั้นอัพโหลดรูปเข้า Assignments ใน Microsoft Teams ตามคำแนะนำของกรรมการคุมสอบ ภายใน 30 นาที หลังหมดเวลาสอบ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการยืนยัน การทำข้อสอบด้วยตนเอง โดยชนิดของไฟล์ที่นักศึกษาสามารถอัปโหลดได้ เช่น .PDF .JPG.PNG เป็นต้น ไม่ควรส่งเป็น zip ไฟล์ เนื่องจากไม่สามารถแสดงผลผ่านโปรแกรมได้
  5. นักศึกษาต้องอยู่ในห้องสอบครบตามเวลาสอบ (3 ชั่วโมง) และรอให้อาจารย์ผู้คุมสอบตรวจไฟล์รูปกระดาษคำตอบของนักศึกษาที่ส่งมาทาง Assignments ครบเรียบร้อยแล้ว จึงจะอนุญาตให้นักศึกษาออกจากห้องสอบ
  6. หากมีข้อผิดพลาดในการอัพโหลดไฟล์ นักศึกษาสามารถเข้ามาแก้ไขได้ โดยติดต่อกรรมการคุมสอบแต่ละห้อง แต่จะไม่สามารถแก้ไขคำตอบใดๆ ได้อีก
  7. ให้นักศึกษาเก็บกระดาษคำตอบทุกแผ่นไว้เป็นหลักฐาน และห้ามเผยแพร่ให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการคุมสอบของ มสธ. ทราบ ในทุกกรณี